. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

Punkt pobrań SARS-CoV-2 - Informacja dla pacjentów

 

 

Informacja dla Pacjentów

PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO PRZEPROWADZENIA TESTÓW NA OBECNOŚĆ SARS-COV-2

 

Szpital Powiatowy w Ketrzynie uruchamia punkt pobrań w kierunku wirusa SARS-CoV-2

Badania wykonujemy nieodpłatnie realizując umowę z NFZ.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać osoby, którym zlecono wykonanie testu:

  1. a) osoby podejrzane o zakażenie lub zakażone wirusem SARS-CoV-2, zwolnione z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2),
  2. b) osoby posiadające potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
  3. c) osoby, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,
  4. d) od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,
  5. e) osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a,
  6. f) osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a

 

Badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w Punkcie Pobrań realizowane są w godzinach od 10.00 do 12.00, i w tych godzinach jest czynny nr telefonu 664 355 723.

Personel przyjmujący zlecenie telefonicznie weryfikuje uprawnienie do badania sprawdzając w centralnym systemie dane, informuje o przebiegu badania, wyznacza dzień i godzinę badania.

 

W celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyznaczonego czasu przybycia na badanie, zachowania dystansu społecznego, odległości od innych osób min 2 metrów, odsłonięciu nosa tylko i wyłącznie na polecenie osoby pobierającej badanie.

Uwaga!!!

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PROSZĘ NIE ZADAWAĆ PYTAŃ OSOBOM POBIERAJĄCYM BADANIE, WSZELKIE INFORMACJE UDZIELANE BĘDĄ TELEFONICZNIE.

Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, pokazać przykładając do zamkniętej szyby samochodu. Szybę otwieramy na polecenie osoby pobierającej.

Prosimy, aby przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania posiłków oraz picia płynów na godzinę przed pobraniem wymazu, o ile jest to możliwe ze względów zdrowotnych.

W trakcie i po badaniu należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.

 

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu