Szanowny Pacjencie!

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C.Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

- ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Pacjencie masz prawo:

- do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych),
a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

  •  czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
  • o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
  • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
  • źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

- do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik Pracowni: mgr Małgorzata Podgórska

Kontakt telefoniczny: 664 356 209

Pracownia wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz całodobowo zabezpiecza dostęp do Banku Krwi na potrzeby pacjentów leczonych krwią w oddziałach szpitalnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Wykonujemy:
•    GRUPĘ KRWI (niezbędne dla osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych)
•    PTA (tzw. Coombs) w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w ciąży
•    KREWKARTĘ - Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi

Materiał do badań pobieramy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 16:00
Odbiór wyników badań w dniu roboczym następującym po dniu pobrania.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy są wysokie noty uzyskane w międzynarodowym programie kontroli jakości - Certyfikaty za 2015, 2016, 2017 i 2018 rok.

 

 

 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania KREWKARTy.
Po co nam KREWKARTA (identyfikacyjna karta grupy krwi)?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp. Min. zdrowia z 11 grudnia 2012 r. Dz.U.2012, poz5)
za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik badania grupy krwi wpisany na karcie identyfikacyjnej grupy krwi lub wynik z pracowni serologii immunologii transfuzjologicznej.
Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi czyli tzw. KREWKARTA jest wiarygodnym dokumentem stwierdzającym grupę krwi zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w warszawie, jest honorowana przez wszystkie jednostki służy zdrowia w Polsce.
Raz wyrobiona KREWKARTA znacznie przyspiesza wykonanie procedur medycznych, związanych z ewentualną transfuzją krwi.

Wzór KREWKARTY:

Fundusze Europejskie

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Projekty