DOSTAWY ASORTYMENTU MEDYCZNEGO

Drukuj

Ogłoszenie

SIWZ

Zal1 Formularz ofertowy

Zal2 Formularz cenowy

Zal3 Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczący przesłanek wykluczenia

Zal4 Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczący warunków udziału

Zal5 Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej

Zal6 Oświadczenie

Zal7 Wzór umowy

Odpowiedzi z dn. 17.05.2018 r.

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 21.05.2018r.

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 05.06.2018 r.

Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 08.06.2018 r.