20 września 2013 r., w Olsztynie Szpital Powiatowy w Kętrzynie podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Podniesienie poziomu jakości usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez wyposażenie pracowni tomografii komputerowej i endoskopowej do kompleksowej diagnostyki i leczenia nieinwazyjnego chorób układu pokarmowego i oddechowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9, Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i skuteczności usług zdrowotnych, który zostanie zrealizowany poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Jednocześnie poprawi standard życia mieszkańców Powiatu i regionów ościennych oraz wpłynie na jakość prowadzonych badań. Rezultatem interwencji w ramach projektu będzie wzrost liczby korzystających z usług opieki zdrowotnej.

 

Priorytetem Beneficjenta jest zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości usług medycznych i opieki połączonej z wykonywaniem badań specjalistycznych. Pozwoli to na utrzymanie opisanej rosnącej liczby obsługiwanych pacjentów. Wykonanie tego zadania wiąże się bezpośrednio z wdrażanym projektem, który będzie stanowił, w kontekście realizowanej strategii rozwoju powiatu i województwa, istotny element polityki społecznej i oddziaływanie poprzez nią na jego demografię.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 411 695,27 zł

 

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich wynosi: 1 135 556,96 zł

  

Umowę na dofinansowanie podpisali: Krzysztof Tytman - Dyrektor Szpitala Powiatowego oraz  Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Miron Sycz - Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przy podpisaniu uczestniczył również Ryszard Niedziółka - Starosta Kętrzyński.