Ambulans z wyposażeniem o wartości ponad 500.000 zł sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia.
Powyższe środki finansowe Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzymał jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup ambulansu Typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla ZRM Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ze środków finansowych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

   

 

Wartość projektu i wysokość dofinansowania:


Całkowita wartość projektu: 550 460,35 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 442 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia: 78 000,00 zł
Przedmiotem projektu jest zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek jednorazowych oraz kombinezonów ochronnych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
Uroczyste przekazanie karetki miało miejsce w dniu 16 listopada 2021 r. W spotkaniu uczestniczyli m.in. senator RP Małgorzata Kopiczko i Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska. Pojazd odebrał Wojciech Glinka, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, w obecności Michała Kochanowskiego - Starosty Kętrzyńskiego.