Wyjaśnienie zwrotów:

opiekun faktyczny – osobę sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga;

osoba bliska – małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta;

osoba wykonująca zawód medyczny – osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art.2 ust.1 pkt.2 ustawy o działalności leczniczej

pacjent – osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny;

podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – podmiot wykonujący działalność leczniczą, o którym mowa w art.1 pkt.5 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej

świadczenie zdrowotne – świadczenie zdrowotne o którym mowa w art.3 pkt.10 ustawy
z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawy zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Rzecznik Praw Pacjenta- w celu ochrony praw pacjenta ustanowiono Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznik jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów

zdarzenie medyczne- zdarzenie medyczne będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

 

Rzecznik Praw Pacjenta:

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

 

Możliwości kontaktu:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00

Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00

Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00

Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

 

1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

2. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:

  • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie stacjonarnego zakładu

opieki zdrowotnej;

  • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez

podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;

  • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia.

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne zakładu.

 

PACJENT MA PRAWO DO:

 

1. Świadczeń zdrowotnych

1.1  Natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia  lub życia.

1.2 W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.

1.3   świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

1.4   w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

1.5   żądania, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

a) lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, jednakże   lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne.

b) pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej), jednakże pielęgniarka może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki (położnej), jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne

1.6 Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 

2. Prawo do informacji

2.1  Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

2.2  Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają   prawo do uzyskania od:

-  lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

- od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

2.3 Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji, o których mowa w ust. 2, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

2.4  Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie  informacji wymienionych w pkt.2.2 innym osobom.

2.5  Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o której mowa w pkt. 2.2

2.6 Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2.3, pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.

2.7 Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.

 

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

3.1 Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych,
a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Powyższe nie ma zastosowania, gdy:

-  tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

- zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy

- zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem w/w przypadków, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.

 

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

4.1 Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowań, metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania.

4.2 Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

4.3 Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.

4.4 Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

4.5 Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa w pkt.4.1 i 4.2, mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.

4.6 W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę, wyraża się w formie pisemnej.

4.7  Przed wyrażeniem zgody pacjent ma prawo do uzyskania informacji o planowanym zabiegu, metody leczenia lub badaniu.

 

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

5.1 Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

a) Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju
i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.

5.2 Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

a) Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.

b) Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów
o działalności leczniczej.

Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

6.1 Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

6.2 Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

6.3 Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

6.4 Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

6.5 Przepisu art. 26- 29 i art.30 ustawy o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta stosuje się do podmiotów, które przechowują i udostępniają dokumentację medyczną po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

 

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenie lekarza.

7.1 Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

7.2 Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

 

8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

8.1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego
z innymi osobami.

a) Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z w/w osobami

8.2 Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

a) Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

8.3 Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w pkt. 8.1 i 8.2, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w pkt. 8.3, ustala Kierownik podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw.

9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

9.1 Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą, w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.

9.2 W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, stacjonarny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym.

 

10. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

10.1 Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą,
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Postanowienia końcowe

11. Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

12. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy, jeżeli uzna, że ich prawa zostały lub są naruszane, może:

12.1 zwrócić się do bezpośredniego przełożonego, osoby udzielającej świadczenie zdrowotne (ordynator, oddziałowa, kierownik)

12.2 w razie niezadowalającego załatwienia sprawy zwrócić się do Kierownika podmiotu leczniczego

12.3 jeśli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, do Okręgowej izby Lekarskiej, bądź okręgowej izby Pielęgniarek i położnych

12.4 zwrócić się do rzecznika praw pacjenta

12.5 skierować sprawę do sądu powszechnego

12.6 złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, właściwej ze względu na siedzibę szpitala,
w przypadku:

a) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, o których mowa w art. 67 a ust.1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw pacjenta- pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego

b) śmierci, o której mowa w art. 67a ust. 1 o prawach pacjenta

c) wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć spadkobiercy pacjenta

Przepisy o zdarzeniu medycznym stosuje się do: zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  • Diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby
  • Leczenia w ty, wykonania zabiegu operacyjnego
  • Zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Przepisy niniejszego punktu stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej (art.67 a ust.2 ustawy o prawach pacjenta…)

 

13. Udostępniając państwu katalog praw, jesteśmy zobligowani jednocześnie do nałożenia obowiązków.

Zobowiązujemy do przestrzegania:

13.1 regulaminu i rozkładu dnia danej komórki organizacyjnej (oddziału, pracowni, itp.)

13.2 zaleceń personelu medycznego związanych z przebiegiem procesu diagnostyczno- leczniczego (jeżeli pacjent wyraża zgodę na leczenie)

13.3 zasad korzystania z urządzeń i powierzonego Państwu sprzętu

13.4 zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego

13.5 bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie placówki.